Zakład Gospodarki Odpadami
Telefon
całodobowy
32 345 15 70
lub
882 027 539
Zakład
Gospodarki Odpadami

Oferta

  • unieszkodliwianie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, z wydzieloną kwaterą na odpady niebezpieczne zawierające azbest,
  • odzysk odpadów w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) – kompostownia odpadów ulegających biodegradacji,
  • odzysk odpadów w instalacji sortowni,
  • prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w tym odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych itp.
  • skup i sprzedaż surowców wtórnych (tworzywa sztuczne, makulatura, złom, szkło)